Všeobecné obchodní podmínky

pro dodávky zboží pro podnikatele v rámci podnikatelské činnosti

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží (dále jen  VOPD) upravují vztahy mezi společností WM Autodíly spol. s r.o. se sídlem Hostivice, Archeologická 1383, PSČ 253 01, Identifikační číslo 07486201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 301856, jako dodavatelem zboží (dále jen společnost) a odběratelem zboží, který je podnikatelem a odebírá zboží v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen zákazník), které vyplývají z mezi nimi uzavřené smlouvy nebo dohody o dodávce zboží, uzavřené jak v písemné formě či ústní formě, tak prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Smlouva uzavíraná mezi společností a zákazníkem není smlouvou uzavíranou se slabší stranou.

Pokud z takovéto smlouvy resp. dohody nevyplývá nic jiného, platí pro písemně neupravený vztah mezi stranami v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tyto VOPD, obchodní podmínky kupujícího nebudou uplatněny. VOPD jsou součástí smluvního vztahu mezi společností a zákazníkem a mají přednost před obchodními zvyklostmi.

Pokud pro nějaký smluvní vztah mezi stranami úprava v písemném ujednání mezi stranami nebo v těchto VOPD chybí, přihlédne se k obvyklým obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti mají přednost před donucujícími ustanoveními zákona, s čímž smluvní strany souhlasí. Pokud pro nějaký smluvní vztah mezi stranami bude chybět písemná úprava, která nebude obsažena ani v těchto VOPD a nebude možné uplatnit ani obchodní zvyklosti použije se pro úpravu chybějícího ujednání zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákazník uznává následující podmínky jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci jakékoliv dodavatelské smlouvy, tyto uzavřením smlouvy výslovně přijímá a vzdává se uplatňování vlastních nákupních podmínek.

1.   Uzavření smlouvy, objednávky a návrhy

1.1 Nabídka společnosti je nezávazná. Pro uzavření smlouvy, resp. jiných ujednání, a jejich rozsah je rozhodující písemné potvrzení objednávky společností. „Písemné potvrzení může být realizováno rovněž elektronickou formou.

1.2 Objednávka zákazníka musí být dostatečně určitá, musí obsahovat požadavky na konkrétní zboží dle katalogu a ceníku společnosti a neregistrovaný zákazník musí poskytnout své základní údaje podnikatele, tj. zejména své jméno, sídlo či místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, e-mailovou adresu. Je-li objednávka učiněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku formou elektronické objednávky pak je zákazník povinen uvést své zákaznické číslo přidělené společností. Jakékoliv následné změny v těchto údajích je zákazník povinen společnosti neprodleně oznámit.

1.3 Elektronická forma objednávky umožněná na webových stránkách společnosti www.repdoc.cz je určena výhradně pro zákazníky podnikatele v rámci jejich podnikatelské činnosti, je přístupná výhradně registrovaným zákazníkům společnosti, kterým je přiděleno zákaznické číslo. Zákazník není oprávněn zpřístupnit své údaje do elektronické objednávky třetí osobě.

1.4 V případě, že dojde v mezidobí od registrace zákazníka u společnosti k přerušení či ukončení podnikatelské činnosti zákazníka, pak zákazník není oprávněn činit objednávku formou elektronické objednávky jako podnikatel a je povinen neprodleně nejpozději do 7 dnů ode dne přerušení či ukončení podnikatelské činnosti písemně oznámit tuto skutečnost společnosti. Neoznámí-li zákazník společnosti přerušení či ukončení své podnikatelské činnosti společnosti a ze strany zákazníka budou nadále realizovány objednávky v rámci podnikatelské činnosti, je společnost oprávněna od smlouvy okamžitě odstoupit a zákazník je povinen nahradit společnosti veškerou vzniklou škodu a současně je povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

1.5 Pokud by zákazník učinil elektronickou objednávku nikoliv jako podnikatel, ale jako nepodnikající fyzická osoba, uvede společnost v omyl a nese za takovéto jednání veškerou odpovědnost, kdy toto jednání zákazníka nemůže jít k tíži společnosti.

1.6 Materiály jako prospekty, katalogy, obrázky, výkresy a údaje o váze jsou chápány jako informativní, pokud nejsou výslovně prohlášeny za závazné.

1.7 Společnost si vyhrazuje právo na změny konstrukce a tvaru během dodací lhůty, pokud předmět dodávky, jakož i jeho funkce a vzhled se zásadně nezmění. 

1.8 Společnost si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, k výkresům a jiným podkladům, a  to bez výhrady. Zákazník je oprávněn využívat, překládat, kopírovat a rozmnožovat jemu předanou dokumentaci výhradně jen pro svoji potřebu, případně pro potřebu konečného uživatele v návaznosti na dodávky zákazníka.

1.9 Jakákoli návazná či vedlejší ujednání nebo dodatky ke smlouvě musí být učiněny v písemné formě a musí být písemně potvrzeny.

1.10 Smlouva je mezi stranami uzavřena také v případě, pokud zákazník přijme nabídku na uzavření smlouvy tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne společnosti plnění.

2.   Dodací lhůty

2.1 Jako lhůty pro dodávky zboží jsou rozhodující pouze lhůty stanovené oboustranným písemným úkonem (smlouvou)nebo stanovené písemným potvrzením objednávky ze strany společnosti, za předpokladu, že zákazník splní všechny své povinnosti vyplývající ze smlouvy a z těchto VOPD, zejména v případě úhrady stanovené zálohy.

2.2 Dodací lhůta je (pokud se zboží nedodává včetně jeho instalace nebo montáže) ze strany společnosti dodržena, jestliže je zboží připraveno k vyzvednutí nebo odeslání během jeho dodací lhůty a jestliže je tato skutečnost sdělena zákazníkovi. Pokud se odeslání zdrží z důvodů na straně zákazníka, potom platí lhůta jako dodržená okamžikem zaslání avíza o připravenosti zboží k vyzvednutí nebo odeslání. Pokud je zboží odesíláno na adresu určenou zákazníkem, je zboží zákazníkovi dodáno dnem předání dopravci, a to ve všech případech, i v případě, že společnost neoznámí zákazníkovi, že došlo k odeslání.

2.3 Jestliže z podnětu zákazníka budou podány další požadavky nebo se provedou změny v souvislosti s předmětem dodávky, dodací lhůta se o dobu potřebnou k provedení těchto změn prodlouží.

2.4 Společnost neodpovídá i v případě závazně dohodnutých lhůt za opoždění dodávek na základě vyšší moci a událostí, které společnosti podstatně ztíží či znemožní dodávky. Za případy vyšší moci se rozumí mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení popř. jiné nepředvídatelné překážky, a to i když nastanou u dodavatelů společnosti nebo jejich subdodavatelů. Takovéto skutečnosti opravňují společnost k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřené doby rozběhu. Pokud se pro společnost stala dodávka zboží nebo služeb pro překážku nemožnou či neuskutečnitelnou, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.

2.5 Ocitne-li se společnost v prodlení, popř. pokud je dodání zboží nebo služeb nemožné z důvodů způsobených společností, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy po uplynutí písemně poskytnuté přiměřené dodatečné lhůty, nejméně však o dobu trvání překážky. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy se vztahuje zásadně pouze na ještě nesplněnou část smlouvy.

2.6 Dodržení lhůty ze strany společnosti předpokládá dodání veškerých potřebných technických, obchodních a jiných potřebných podkladů, zajištění a provedení všech prací a činností, které má dodat popř. zajistit zákazník, včetně potřebných povolení a schválení.

2.7 Pokud společnost nese odpovědnost za nedodržení závazně přislíbených lhůt a termínů, má zákazník nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý ukončený týden prodlení, maximálně však ve výši 5% z fakturované hodnoty dílčí dodávky postižené prodlením. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny.

2.8 Je-li odeslání nebo dodání zboží zpožděno na přání zákazníka či z důvodu prodlení s převzetím zboží na straně zákazníka, může být počínaje měsícem následujícím po oznámení, že zboží je připraveno k odeslání, účtováno skladné ve výši 1% z  hodnoty celkové účtované ceny zboží za každý započatý měsíc. Skladné se omezuje na max.25% z hodnoty celkové účtované ceny, s výjimkou, že byly prokázány vyšší náklady.

2.9 Dodá-li společnost zákazníkovi větší množství zboží než bylo ujednáno, pak se má za to, že smlouva byla uzavřena i na přebytečné množství, nevrátí-li zákazník přebytečné množství zboží do 7 dnů ode dne jeho převzetí.

3.   Ceny a platební podmínky

3.1 Ceny společnosti platí, pokud není dohodnuto jinak, jako franco sklad společnosti s připočtením daně z přidané hodnoty, a to ke dni potvrzení objednávky společností. Pokud by mezi uzavřením smlouvy a dodacím termínem došlo k podstatné změně obecně závazných právních předpisů, např. celních nebo daňových, a stanovených nákladů, zejména nákladů na mzdy, materiál či dopravu, může být dohodnutá cena změněna v přiměřeném rozsahu podle vlivu předmětných nákladů.

3.2 Při změnách ceníku společnosti po potvrzení objednávky platí ceny platné v den dodávky, pokud je doba mezi uzavřením smlouvy a dnem dodáním minimálně čtyři měsíce.

3.3 Všechny vedlejší náklady, jako např. pojištění zahraniční přepravy, naložení a přezkoušení, celní náklady a poplatky za technickou kontrolu, nese společnost, pokud není sjednáno jinak.

3.4 Pokud nebylo dohodnuto oběma stranami v písemné formě jinak, zaplatí zákazník společnosti za každou jednotlivou i dílčí dodávku vždy nejpozději do čtrnácti dnů od data vystavení faktury, resp. dílčí faktury, s tím že za den splnění je považován den připsání na účet společnosti nebo přijetí hotovosti.

3.5 Zákazník není oprávněn platby snižovat nebo je na cokoliv vázat, započítávat může jen své pohledávky vůči společnosti, které jsou potvrzeny již dále nenapadnutelným pravomocným rozhodnutím soudu.

3.6 Zákazník se zavazuje při prodlení s úhradou faktur ročně platit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta nezahrnuje náhradu škody a ušlého zisku.

3.7 Pokud se zákazník ocitne v prodlení s peněžitým plněním je povinen uhradit společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

3.8 Pokud následkem okolnosti vzniklé po uzavření smlouvy, z níž vyplývá podstatné zhoršení jmění zákazníka, je ohrožen nárok společnosti na zaplacení kupní ceny, je společnost dle svého uvážení oprávněna odstoupit od smlouvy, případně učinit svůj nárok na výplatu kupní ceny splatným nezávisle na údaji uvedeném na faktuře. Ocitne-li se zákazník v prodlení,které zna-mená ohrožení pohledávky společnosti, je společnost oprávněna, odebrat zboží od zákazníka zpět, t.j. vstoupit do provozoven zákazníka a vzít zboží pryč. Kromě toho může společnost vypovědět zpracování dodaného zboží. Odebrání zpět neznamená odstoupení od smlouvy.

3.9 Zákazník je povinen na první požádání společnosti poskytnout odpovídající zajištění jejích pohledávek, a to i v případě pokud jsou pohledávky společnosti podmíněné či omezené.

3.10 Společnost je oprávněna, započítat veškeré pohledávky, které jí vznikly vůči zákazníkovi, bez ohledu na to z jakého právního důvodu, proti veškerým pohledávkám zákazníka. Toto platí i v případě, pokud na jedné straně byla dohodnuta platba v hotovosti a na druhé platba směnkou či jiným úkonem. Pokud jsou pohledávky různě splatné, stávají se pohledávky společnosti splatné nejdéle se splatností jejích závazků.

3.11 Společnost je oprávněna domáhat se veškerých svých majetkových práv vůči zákazníkovi vyplývajících z uzavřené smlouvy v promlčecí lhůtě 5 let, s čímž zákazník uzavřením smlouvy a přijetím těchto VOPD výslovně souhlasí.

4. Výhrada vlastnického práva

4.1 Zboží zůstává vlastnictvím společnosti do splnění veškerých jí náležejících nároků k zákazníkovi vzniklých ze vzájemných obchodních vztahů, přičemž je zákazník povinen zboží odpovídajícím způsobem označit jako vlastnictví společnosti. Eventuální náklady právních intervencí na prosazení výhrady vlastnictví jdou k  tíži zákazníka. Zákazník nese po celou dobu trvání výhrady vlastnictví vzniklé škody, riziko odcizení, náklady spojené se skladováním, pojištěním, riziko škody způsobené třetím osobám a jakékoliv jiné související náklady a rizika.

4.2 Pokud zákazník používá dodané zboží ve vlastním závodě, není mu dovoleno po dobu trvání výhrady vlastnického práva ve prospěch společnosti dodané zboží ani jeho části dále prodat nebo zastavit bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

4.3 Pokud by bylo zboží, u něhož existuje výhrada vlastnického práva podle těchto VOPD, zákazníkem společně s jiným zbožím dále zcizeno bez ohledu na výhradu vlastnického práva, tak je zákazník povinene kdykoliv na písemnou žádost společnosti postoupit pohledávku z dalšího zcizení v poměru účetní hodnoty zboží, u něhož existuje výhrada vlastnického práva podle těchto VOPD, s účetní hodnotou jiného zboží.

4.4 Zákazník je povinen po dobu platnosti výhrady vlastnického práva pojistit dodané zboží proti živelným pohromám.

4.5 Zákazník je povinen neprodleně oznámit společnosti všechna porušení a škody na dodaném zboží, jakož i všechna exekuční opatření vůči tomuto zboží podléhajícímu výhradě vlastnického práva a zaslat jí kopie o exekučních nařízeních a příslušné protokoly. Kromě toho je zákazník povinen učinit veškerá opatření k odvrácení exekuce.

4.6 Zákazník je povinen dodané zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, kdykoliv na požádání společnosti vydat zpět, a to i kdyby se toto nacházelo u třetí osoby. Zákazník se dále zavazuje zajistit pro případ převodu vlastnictví dodaného zboží, k němuž trvá výhrada vlastnictví, na třetí osoby, aby tyto osoby třetí osoby uznaly výhradu vlastnictví ve prospěch společnosti a umožnili jí případně odebrání takového zboží zpět.

4.7 Uplatnění výhrady vlastnického práva, jakož i odejmutí či zabavení dodaného zboží neplatí jako odstoupení od smlouvy.

4.8  Zákazník je povinen na výzvu společnosti nejpozději do 2 dnů uzavřít se společností samostatnou písemnou dohodu o zřízení výhrady vlastnického práva ve prospěch společnosti, nebylo-li zboží plně uhrazeno, a na této listině nechat úředně ověřit svůj podpis, nebo tuto dohodu uzavřít ve formě veřejné listiny. V případě, že zákazník odmítne dohodu v uvedené formě se společností uzavřít a výhradu vlastnictví zboží ve prospěch společnosti nebude možné uplatnit vůči věřitelům zákazníka, je zákazník povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a uhradit společnosti veškerou vzniklou škodu.

5. Místo plnění a přechod nebezpečí

5.1 Místem plnění je sídlo společnosti a při uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo při dodání zboží odesláním adresa určená zákazníkem pro dodání zboží pokud není dohodnuto jinak.

5.2 Veškerá rizika a nebezpečí resp. odpovědnost za škodu, ztrátu a poškození přecházejí na zákazníka bez ohledu na evtl. existující výhradu vlastnictví:

a)    při dodávce zboží bez jeho instalace nebo montáže v sídle společnosti- momentem vyzvednutí zboží.

b)    v případě dohody o odeslání zboží - momentem předání zboží k přepravě, a to bez jakýchkoliv podmínek, i bez odeslání oznámení o odeslání zboží zákazníkovi. Zboží je zasíláno podle nejlepšího uvážení společnosti. Na přání a na náklady zákazníka sjedná společnost pojištění proti škodám vzniklých nárazem, ztrátou, transportem nebo ohněm.

c)    při dodávce zboží s jeho instalací nebo s místem plnění v sídle zákazníka - momentem expedice zboží ze skladu společnosti.

d)    zpozdí-li se expedice zboží, jeho dodání, zahájení či provedení instalace nebo montáže zařízení na žádost zákazníka nebo z důvodů ležících na jeho straně, a to včetně nevyzvednutí připraveného zboží, prvním dnem prodlení zákazníka s vyzvednutím zboží. Společnost je povinna na výslovné písemné přání zákazníka a na jeho náklady zajistit požadovaná pojištění. V tomto případě je taktéž společnost oprávněna na náklady a nebezpečí zákazníka zboží podle svého uvážení uskladnit, provést všechna opatření k zachování zboží a zboží jako dodané vyúčtovat. Totéž platí, pokud ohlášené zboží připravené k odeslání nebude do 4 dnů odvoláno.

5.3 Společnost je oprávněna, pokud smluvní strany neujednají něco jiného, určit dopravní cestu, dopravní prostředek, jakož i dopravce nebo vedoucího dopravy zboží.

5.4 Pokud si strany nedohodnou jinak, bude zboží dodáno nezabaleno a nechráněno proti mrazu. Balící materiál z papíru, umělých hmot, juty, apod. se nebere zpět.

5.5 Zákazník je povinen veškeré zboží pojistit od okamžiku přechodu rizik po celou dobu trvání výhrady vlastnického práva.

6. Převzetí zboží, odpovědnost za vady,  podmínky  pro vrácení zboží

6.1 Dodávku zboží je zákazník povinen převzít i tehdy, když vykazuje nepodstatné závady.

6.2 Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně vyfakturovány a zákazník je povinen dílčí plnění přijmout.

6.3 Zákazník je povinen uplatnit případné právo z vad zboží ve lhůtě stanovené Reklamačním řádem společnosti, pro jejich uplatnění se analogicky použije Reklamační řád společnosti

6.4 Pokud není sjednáno jinak, může zákazník své právo reklamovat vady uplatnit ve lhůtě šest měsíců ode dne přechodu rizik.

6.5 Zboží bez vady, které je nemontované, nepoužité, čisté a v originálním nepoškozeném obalu, a u kterého souběžně neprobíhá reklamační řízení, lze vrátit ve většině případů do 30 dnů ode dne dodání. Při pozdějším vrácení je účtován poplatek 20 % z fakturované ceny zboží. Tyto podmínky neplatí pro OEM díly, zboží z expresních objednávek a díly od externích dodavatelů – toto zboží lze vracet pouze po předchozí dohodě s pracovníky pobočky nebo call centra.

7.   Záruka

7.1 Společnost přejímá záruku za to, že dodané zboží po stanovenou dobu není postiženo vadami, které by mařily nebo podstatným způsobem snižovaly jejich cenu nebo způsobilost k smluvně předpokládanému a obvyklému účelu. Záruka je poskytována v délce 1 roku, není-li ve smlouvě nebo v záručním listě vyznačena jiná záruční doba, která má vždy přednost, a to i v případě je-li kratší.

7.2 Ručení za vady se nevztahuje na nevhodně zákazníkem užité zboží a přirozené opotřebení, dále na škody, které vznikly v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného používání, nevhodných provozních prostředků, jakož i podmínkami, které nejsou smlouvou předpokládány.

7.3 Ručení za následky vad zaniká v důsledku ev. neodborného zacházení, neodborně provedených změn a zahájení provozu ze strany zákazníka nebo třetích osob.

7.4 Platné jsou pouze písemné reklamace doručené společnosti ve lhůtě 5 pracovních dní od zjištění vady a realizované v souladu s reklamačním řádem společnosti.

7.5 Společnost se zavazuje dle vlastní volby odstranit vady na jí dodaném zboží nebo dodat nové zboží, pokud tyto vady prokazatelně vznikly následkem chybné konstrukce, špatného materiálu nebo vadného provedení ještě před momentem přechodu rizik a zákazník tyto vady řádně reklamoval, t.j. neprodleně je písemně oznámil s jejich popisem. Pokud oprava i náhradní dodávka dopadne neúspěšně, má zákaz-ník právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

7.6 Díly, které společnost za účelem opravy vymontuje a nahradí novými, přecházejí do vlastnictví společnosti.

7.7 U zboží, které je dodáno jako použité, nepřísluší zákazníkovi ohledně společností udaných vad a takových se kterými musel zákazník počítat, žádná záruční práva.

7.8 Zákazník nemá právo na úhradu žádných nákladů spojených s uplatněním vady.

7.9 Neuplatní-li zákazník vadu včas, pozbývá nároku na její uplatnění.

7.10 Předcházející odstavce definitivně upravují záruční povinnosti společnosti. Jiné záruční nároky zákazníka jsou vyloučené - zejména takové, které se týkají náhrady škod, které nevznikly na daném předmětu samy. To neplatí, pokud k nim došlo na straně společnosti úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Omezení ručení

8.1  Pokud se vinou společnosti nemůže zboží dle smlouvy zcela nebo částečně používat v důsledku opomenutých či chybných návrhů nebo konzultací v rámci smlouvy - zejména návod na obsluhu a údržbu dodaného zboží - nebo kvůli porušení jiných smluvních vedlejších povinností, platí při vyloučení dalších nároků zákazníka ustanovení předcházejícího článku 7.

8.2 Nároky na náhradu škody z důvodů nemožnosti výkonu, z pozitivního porušení požadavků, viny při uzavření smlouvy a z nedovoleného jednání, jsou vůči společnosti, jakož i pomocníkům při plnění a realizaci vyloučeny, pokud k nim nedošlo na základě úmyslného či hrubě nedbalého jednání.

8.3 Zákazník odpovídá za vhodnost objednaného zboží ve vztahu k jeho dalšímu použití.

9.  Nemožnost plnění, úprava smlouvy, odstoupení od smlouvy

Pokud jedna ze smluvních stran nebude moci splnit smlouvu nebo těmito VOPD uloženou dodávku nebo službu, platí všeobecné právní zásady s následujícím pravidly:

9.1  Jestliže je nemožnost plnění způsobena prokazatelně zaviněním společnosti, je zákazník oprávněn požadovat náhradu škody. V každém případě se nárok na náhradu škody zákazníka omezuje na 10 % hodnoty části zboží, která pro nemožnost plnění nemohla být dodána do provozu. Nároky na náhradu škody zákazníka, které přesahují hranici 10% hodnoty této části dodávky, jsou vyloučeny.

9.2 Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že společnost je oprávněna z časových popř. technických důvodů namísto objednaného zboží dodat jiné, které bude schopné technicky a kvalitativně nahradit původně objednané.

9.3 Společnost je oprávněna od uzavřené smlouvy odstoupit, a to z důvodů uvedených ve smlouvě či z důvodů uvedených v těchto VOPD nebo v případě, že dojde k porušení povinností zákazníka vyplývajících ze smlouvy.

9.4 Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu.

10. Povinnost mlčenlivosti

Zákazník je ještě 5 let po skončení smluvního vztahu povinen dodržovat bezpodmínečnou mlčenlivost o všech obchodních záležitostech a činnostech, zejména o obchodních a bankovních spojeních, bilancích, obratech, kalkulacích, důležité korespondenci, seznamech klien-tů, cenových listinách, výrobních, pracovních, prodejních a reklamních metodách společnosti, o kterých se za trvání smluvního vztahu dozví.

11. Doručování

11.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou. Pokud se jedná o smlouvu uzavřenou prostředky komunikace na dálku, pak je možné doručovat rovněž těmito prostředky, avšak pouze takovými, které umožňují písemnou formu.

11.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

(i)  při doručování osobně:

-          dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

-          dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních zásilek; nebo

-          dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a osoba odmítla listovní zásilku převzít.

-          dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i když, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odstavce 3 tohoto článku, resp. odstavce 4. tohoto článku.

(ii) při doručování poštou:

-          dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo

-          dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i když se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odstavce 3 tohoto článku, resp. odstavce 4. tohoto článku.

11.3 Ke dni podpisu smlouvy jsou adresy pro doručování jednotlivým účastníkům shodné s adresami sídla či bydliště dle záhlaví smlouvy, v ostatních případech se adresy řídí zápisem v obchodním či živnostenském rejstříku. Elektronická adresa společnosti je cz.info@trost.com.

11.4 Smluvní strany jsou povinny v případě změny sídla, trvalého bydliště či místa pro doručování, a tím i adresy pro doručování, písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

12. Použité právo a sídlo soudu

Tyto VOPD a vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem. Zcela nebo částečné opominutí výkonu práv z VOPD nevylučuje jejich budoucí výkon.

Pokud některé ustanovení VOPD ztratí svou platnost, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se nejprve použijí obchodní zvyklosti společnosti, dále pak obchodní zvyklosti v daném oboru. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, budou použita v těch případech, že úprava ve smlouvě či VOPD, bude chybět a nebude možno užít obchodních zvyklostí.      Soudem příslušným pro rozhodování sporů z těchto VOPD je Okresní soud Praha-západ.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Společnost je oprávněna tyto VOPD v přiměřeném rozsahu dle změn právních předpisů, vývoje soudní judikatury a dle praktických potřeb změnit, když zákazník přijetím těchto VOPD s provedením změn ze strany společnosti souhlasí. Společnost je povinna o změně VOPD písemně informovat alespoň dva týdny před účinností změn, když výběr formy závisí na společnosti. V případě, že zákazník nebude se změnou VOP souhlasit, je povinen tuto skutečnost oznámit společnosti nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení společnosti. Pokud zákazník nebude se změnou VOPD souhlasit, pak zůstávají v platnosti podmínky sjednané do změny VOPD, pokud se některá smluvní strana nerozhodne z důvodu změn VOPD smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení nesouhlasu zákazníkem.

13.2 Tyto VOPD nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.03.2014.

13.3 Nabytím účinnosti těchto VOPD pozbývají platnosti a účinnosti předchozí VOPD.